? ما و لا نافیه هنگام دخول بر فعل مضارع، چه معنایی را افاده می کنند؟

? جمهور نحویون قائلند وقتی ما بر فعل مضارع داخل می شود، زمان مضارع را برای حال، خالص می کند.
لکن حق این است که غالبا (ما) برای نفی حال است. ولی گاهی برای غیر حال هم استعمال می شود و در این حالت، دلالت بر استمرار می کند:
(ما یَعلمُ تاویلَه الّا الله) (آل عمران:7)
(ما یَعِدُهُم الشیطانُ الّا غرورا) (نساء: 120)
(ما تسقُط مِن ورقة الّا یَعلَمُها) (انعام: 59)

?نحویون معتقدند وقتی لا بر فعل مضارع داخل می شود، زمانش را خاص مستقبل می کند اما بنا بر قول ارجح وقتی لا بر مضارع داخل می شود، آن را مقید به زمان خاصی نمی کند.
حق این است که:
?گاهی لا بر سر مضارع، برای نفی حال است: (ما لکم لا تَنطِقون) (صافات: 92) (ما لی لا اری الهدهد) (نمل: 20)
?گاهی برای نفی استقبال است: (لا یُکلّمُهُم الله یومَ القیامة و لا یُزکّیهم) (بقره: 174)
?گاهی برای استمرار است: (لا تاخُذُه سنة و لا نوم) (بقره: 255) (لا یُحبّ اللهُ الجهرَ بالسوء مِن القول الّا من ظلم) (نساء: 148)

??????

کانال علوم العربیة

??????