سین مفرده در زبان عربی

سین مفرده در زبان عربی

* سین مفرده مختص به مضارع است و فعل مضارع را فقط برای زمان استقبال خالص می کند.

و قال ساُعطی الرایه الیوم صارماً   ***   کمیّاً محبّاً للإله موالیاً

 

* قولی هست که نحویون آن را حرف تنفیس نامیده اند، حرف تنفیس یعنی حرف وسعت دهنده و به این خاطر است این نامگذاری که فعل مضارع را از زمان تنگ و محدود (حال) به زمان وسیع، و آن آینده است.

* واضح تر از این عبارت نحویون قول زمخشری است که می گوید حرف استقبال است.

 

استادمحمودی-حوزه علمیه پیامبراعظم(صلی الله علیه و آله و سلم)خورموج