#حدیث✨

?پیامبر_اكرم(ص)?

☘دعای مادر از موانع اجابت دعا می گذرد.??

?ڪانال میمـ مادر
☘ @Mimmadar ?

 

T.me/NiliTarin