چاووش اوغلو: آشوب‌ در ایران در پی حمایت‌های آمریکا و اسرائیل بود

وزیرخارجه ترکیه:
?آمریکا و اسرائیل تنها دولت‌هایی هستند که از آشوب‌ها در ایران حمایت می‌کنند.
?آشوب‌ها در ایران یک مسئله داخلی است. ثبات در ایران برای همسایگانش اهمیت دارد.
?برخی از کودتای نظامی در مصر حمایت می‌کنند اما از ایران و حکومتش به خاطر مهار آشوب‌ها انتقاد و در امور داخلی آن دخالت می‌کنند.

t.me/NiliTarin