.
شعله تا سرگرم کار خویش شد

هر نی‌ای شمع مزار خویش شد..

ایران تسلیت

@harfenabme

 

T.me/NiliTarin