متن شایعه

” (۱) اول ماه صفر است برای حفظ از بلا صدقه فراموش نشود…

ان شاءالله باخواندن این دعا دراول ماه صفرازبلا دورشوید سبحان الله یا فارج الهم و یاكاشف الغم فرج همی ویسرّ أمری وأرحم ضعفی وقلة حیلتی وأرزقنی من حیث لاأحتسب یارب العالمین.

پیغمبرفرمودند:هركس مردم رااز این دعاباخبركند در گرفتاریش گشایش پیدامیشود.

(۲) پیغمبرقسم یادکرد اگرمیان پیروان ماطالب حاجتی باشد،خدابه واسطه خواندن حدیث کساءدراولین جمعه ماه صفر؛بر آورده می كند؛به کسانی که دوستشون دارید ارسال کنید.شنبه ۵ آبان هفتم صفر. “

پاسخی به شبهه دو حدیث از پیامبر(ص) در آداب ماه صفر

پاسخ شایعه

۱٫ عبارت “سبحان الله یا فارج…” دعایی با سند مشخص نیست و ادعا در مورد انتشار آن و رفع گرفتاری منتشر کننده از طرف پیامبر(ص) کذب و فاقد اعتبار است!

http://www.pasokhgoo.ir/node/66750

۲٫ عبارت “پیغمبر قسم یادکرد اگر میان پیروان ماطالب حاجتی باشد…” حدیث نیست و به دروغ در متن شایعه به پیامبر(ص) منتسب شده و در هیچ منبع معتبری وجود ندارد.

http://yon.ir/hajaat

۳٫ اصل واقعه حدیث کساء و نزول آیه تطهیر، بنا بر اتّفاق شیعه و سنّى، امرى قطعى و روشن است اما حدیثى که تحت عنوان «حدیث کساء» به نقل از حضرت فاطمه زهرا (س) در برخى کتاب ها آورده شده، قابل اعتماد نبوده و سند معتبرى ندارد.

http://islamquest.net/fa/archive/question/fa10521

۴٫ البته از آنجا كه محتواى حدیث اشكال خاصّى ندارد و بعضى از علما به قرائت آن اهمیّت مى دادند و با توجه به «احادیث من بلغ» مى توان آن را به «قصد رجا» و به امید برآورده شدن حاجات خواند.

http://www.pasokhgoo.ir/node/25038

۵٫ دروغ از گناهان کبیره است و دروغ بستن بر دیگران از زشت‌ترین انواع آن. زشتى افترا بستگى به شأن کسى که مورد اتّهام قرار گرفته دارد. لذا دروغ بستن بر خدا و پیامبر(ص)، از بدترین گناهان کبیره است.

http://www.pasokhgoo.ir/node/54504

۶٫ این قبیل پیامها انجام برخی اعمال را توصیه کرده و وعده گشایش و برکات خاصی را از قول بزرگان دین می دهند تا با عدم تحقق آن وعده، در ایمان مخاطبین به آداب و دستورات دینی تزلزل ایجاد کنند!

http://shayeaat.ir/post/200

 

منبع: سایت شایعات